Επιστολή – Αίτημα Παροχής πληροφόρησης σχετικά με θέματα οικονομικής διαχείρισης του Δήμου μας κατέθεσε ο Γιάννης Τομπούλογλου

γιαννης

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος

Μείζονος Αντιπολίτευσης

Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

 

 

Π Ρ Ο Σ:

  1. Δήμαρχο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, κ. Άρη Βασιλόπουλο
  2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Μιχ. Λάλο-Αναγνώστου

διαμέσου του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γ. Πάνου

 

Θ Ε Μ Α : Παροχή πληροφόρησης σχετικά με θέματα οικονομικής διαχείρισης του Δήμου μας (υπόθεση κυλικείου Δημ. Κοιμητηρίου, αφή κανδηλιών, δημοπράτηση Ηρωδείου Πάρκου, απ΄ευθείας αναθέσεις κ.α.)

 

Σχετ. :

(1) Το υπ΄αρ. πρωτ. 20990/31.10.2016 έγγραφό μου

(2) Το υπ΄αρ. πρωτ. 26109/30.12.2016 απαντητικό έγγραφό σας

 

Κύριε Δήμαρχε,

Κύριε Αντιδήμαρχε,

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και δυνάμει των διατάξεων των παρ. 8 και 9 του άρθρου 10 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 6661/τ.Β΄/20.04.2011), των ειδικών διατάξεων των άρθρων 61 παρ. 3 και 69 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και των γενικότερων διατάξεων του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και του Π.Δ. 28/2015 (Κώδικας Πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία – ΦΕΚ 34/τ.Α΄), παρακαλώ πολύ όπως μου παράσχετε τις ακόλουθες πληροφορίες, χορηγώντας μου τα απαραίτητα έγγραφα ανά περίπτωση, ως εξής:

  1. Κυλικείο Δημοτικού Κοιμητηρίου (μισθωτής : Θεοχάρης Βιταλιώτης)

– Γνωρίστε μου την πορεία της δικαστικής διαμάχης μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή-επιχειρηματία του Κυλικείου του Νεκροταφείου.

Ποιές εξελίξεις ενδεχομένως υπήρξαν κατά το χρονικό διάστημα από τη σύνταξη του υπ΄αρ. (2) σχετικού εγγάφου σας μέχρι σήμερα, εάν έχουν εκδοθεί νεότερες αποφάσεις δικαστηρίων σχετικά με τα μισθώματα του Κυλικείου, ποιά η τύχη των μέχρι σήμερα υποβληθεισών δικογραφιών. Σε θετική περίπτωση, παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων (π.χ. δικαστικές αποφάσεις, έγγραφα της Νομικής Υπηρεσίας, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ.α.).

– Υπάρχουν ή όχι μέχρι σήμερα οφειλές του εν λόγω επιχειρηματία προς τον Δήμο μας από μισθώματα που δεν έχουν καταβληθεί εμπροθέσμως και σύμφωνα με τους όρους του συναφθέντος ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ? Σε ποιό ύψος αυτές ανέρχονται σήμερα και σε ποιό ύψος ανέρχονται τα τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις από την εκπρόθεσμη αποπληρωμή αυτών ? Ποιό ποσό από τα οφειλόμενα μισθώματα του Κυλικείου έχει βεβαιωθεί με χρηματικούς καταλόγους και πόσα εξ΄αυτών έχουν τελικώς εισπραχθεί ? Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε αντίγραφα των Βεβαιωτικών Καταλόγων καθώς και τα ειδοποιητήρια έγγραφα του Τμήματος Εσόδων και της Ταμειακής Υπηρεσίας προς τον οφειλέτη-μισθωτή.

– Χορηγήστε μου – εάν υπάρχουν – τυχόν έγγραφα/γνωμοδοτήσεις/παροχή απόψεων κ.α. του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας σχετικά με τις οφειλές από τα μισθώματα του Κυλικείου του Νεκροταφείου.

– Σε ποιές ακριβώς ενέργειες έχετε προβεί τόσο εσείς όσο και η αρμόδια Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  προκειμένου να διασφαλίσετε τα συμφέροντα του Δήμου από τις οφειλές των μισθωμάτων του Κυλικείου και να τηρήσετε τα διαλαμβανόμενα στους όρους του μισθωτηρίου συμβολαίου.

– Τέλος παρακαλώ όπως με ενημερώνετε εφεξής για κάθε τυχόν ενέργεια που αφορά τα οφειλόμενα μισθώματα του Κυλικείου από τον μισθωτή του μέχρι την ολοσχερή εξόφληση αυτών, χορηγώντας μου μελλοντικά αντίγραφα κάθε σχετικού με την υπόθεση αυτή εγγγράφου (όπως π.χ. ενδεικτικά αναφέρω: δικαστικές αποφάσεις που τυχόν εκδοθούν μακροπρόθεσμα, εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία των υπηρεσιών του Δήμου με τον εν λόγω επιχειρηματία-μισθωτή καθώς και με άλλες τυχόν υπηρεσίες εκτός Δήμου, έγγραφα της Νομικής Υπηρεσίας κ.α.).

Επισημαίνεται ότι ως Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης και δημότης έχω προδήλως έννομο συμφέρον να λαμβάνω γνώση επί του σοβαρού αυτού θέματος το οποίο σχετίζεται ευθέως με την χρηστή οικονομική διαχείριση και ιδιαίτερα με την πορεία των ιδίων εσόδων του Δήμου μας ως και με την εν γένει ορθή αξιοποίηση της ακινήτου περιουσίας του.

  1. Αφή κανδηλιών Δημοτικού Κοιμητηρίου

Σύμφωνα με το υπ΄αρ. 2/8.02.2016 Πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 στην οποία προσέφυγε ο Δήμος μας κατά της υπ΄αρ. 79772/43390/17.11.2015 Απόφασης της ασκούσης χρέη Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κρίθηκε ότι η επιβολή του τέλους αφής κανδηλίων βάσει του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου είναι νόμιμη και καταβάλεται μόνον εφόσον το ζητήσουν οι συγγενείς του νεκρού.

Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη να με πληροφορήσετε για τα ακόλουθα:

– Εάν βεβαιώνονται και εισπράττονται κανονικά από τον Δήμο τα εν λόγω τέλη

– Ποιό το ποσό που είχε προβλεφθεί ως πίστωση στον ΚΑΕ του π/υ έτους 2017 και αφορά το έσοδο από το συγκεκριμένο τέλος και ποιά η πορεία εκτέλεσης του συγκεκριμένου ΚΑΕ μέχρι 30.06.2017 (προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα).

– Εάν έχει υποπέσει στην αντίληψή σας ως διοίκηση του Δήμου ότι η είσπραξη των τελών αυτών διενεργείται αναρμοδίως εξωλογιστικά (χωρίς να μεσολαβεί η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου) από τρίτα άτομα που ουδεμία σχέση ή εξουσιοδότηση έχουν προς τούτο καθόσον δεν είναι ούτε υπάλληλοι, ούτε και αιρετοί του Δήμου μας.

– Εάν έχουν γίνει σχετικές καταγγελίες εκ μέρους συμπολιτών μας για το θέμα της είσπραξης αυτού του τέλους από άσχετα άτομα και εκτός του επίσημου οικονομικού-διαχειριστικού συστήματος του Δήμου μας . Σε θετική περίπτωση, χορηγήστε μου αντίγραφα αυτών των αναφορών.

– Έχετε προγραμματίσει πότε θα δημοπρατηθεί το δικαίωμα αφής κανδηλίων ? Έχετε δρομολογήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία? Παρακαλώ παραθέστε μου πίνακα των ενεργειών σας αυτών ανά χρονολογική σειρά.

  1. Δημοπράτηση ακινήτου Ηρωδείου Πάρκου στη Ν. Χαλκηδόνα

Ως γνωστόν τον Σεπτέμβριο του 2016 συμμετείχα ως μέλος στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την φανερή πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου με την ονομασία «Ηρώδειο Πάρκο» στη Ν. Χαλκηδόνα.

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε αντίγραφο του ισχύοντος ιδιωτικού συμφωνητικού εκμίσθωσης του εν λόγω ακινήτου καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Επίσης γνωρίστε μου εάν έχουν προχωρήσει οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση εκμίσθωσης εργασίες αποκατάστασης του εν λόγω χώρου. Αν όχι, γνωρίστε μου σε ποιές νόμιμες ενέργειες έχετε προβεί μέχρι σήμερα για τη διασφάλιση των εσόδων άρα και των συμφερόντων του Δήμου μας, χορηγώντας μου όλα τα σχετικά έγγραφα από και πρός τον Δήμο, τόσο από διάφορες κρατικές υπηρεσίες όσο και από υπηρεσίες του ίδιου του Δήμου μας.

  1. Αποφάσεις απ΄ευθείας αναθέσεων

Χορηγήστε μου αντίγραφα όλων των Αποφάσεων απ΄ευθείας ανάθεσης (με αναγραφή Α.Δ.Α.) που αφορούν πάσης φύσεως προμήθειες, παροχή υπηρεσιών, μελέτες και κατασκευή τεχνικών έργων τις οποίες έλαβε μονομελές ή/και συλλογικό όργανο διοίκησης του Δήμου μας για το χρονικό διάστημα από 1.09.2014 μέχρι και σήμερα.

Επιπλέον χορηγήστε μου αντίγραφα των τιμολογίων των αναδόχων (όπου έχουν εκδοθεί) που αφορούν τις προαναφερόμενες απ΄ ευθείας αναθέσεις πάσης φύσεως, αντίγραφα των σχετικών ΧΕΠ που εκκαθαρίζουν τις εν λόγω δαπάνες καθώς και κατάσταση με το πόσα και ποιά ΧΕΠ που αφορούν τις δαπάνες των απ΄ευθείας αναθέσεων εξοφλήθηκαν ως και πόσα ΧΕΠ για τις ίδιες δαπάνες δεν πληρώθηκαν εγκαίρως στους δικαιούχους τους και έχουν συμπεριληφθεί στα έξοδα Π.Ο.Ε.

Περαιτέρω ενημερώστε με εάν υφίστανται περιπτώσεις αναδόχων (για το ίδιο ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα) στους οποίους εδόθη η απ΄ευθείας ανάθεση πάσης φύσεως προμηθειών, εργασιών-υπηρεσιών και έργων, και παράλληλα έλαβαν μέρος σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες στους οποίους αναδείχθηκαν νικητές έχοντας το ίδιο Α.Φ.Μ. και στις 2 περιπτώσεις (δηλ. επιχειρηματίες που πήραν και απ΄ευθείας αναθέσεις από εσάς και αναδείχθηκαν ανάδοχοι σε διαγωνισμούς χρησιμοποιώντας το ίδιο Α.Φ.Μ.). Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις παρακαλώ ειδικά όπως μου χορηγήσετε αντίγραφα των Αποφάσεων Απ΄ευθείας ανάθεσης, των συμβάσεων που υπέγραψαν με εσάς κατόπιν της ανακήρυξής τους από διαγωνιστική διαδικασία καθώς και των εκδοθέντων εκ μέρους τους φορολογικών παραστατικών ως και των ΧΕΠ που εκδόθηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου προς αποπληρωμή τους.

Παρακαλώ για την αποστολή εις εμένα των παραπάνω, χρήσιμων για την ομαλή άσκηση των καθηκόντων μου ως δημοτικού συμβούλου, πληροφοριακών στοιχείων εντός του προβλεπόμενου νομίμου χρονικού διαστήματος.

 

 

Με τιμή,

Ο Αιτών Δημοτικός Σύμβουλος

 

Ιωάννης Λ. Τομπούλογλου

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s