Καταγγελία του πρώην Αντιδημάρχου Θανάση Καλύβη για τα παράνομα κολωνάκια στην Πλατεία Πατριάρχου

52599167_355453508380330_6444470506342055936_n

Καταγγελία για τα παράνομα κολωνάκια κατέθεσε σήμερα το πρωί 13/2/2019 στον Δήμο ο πρώην Αντιδήμαρχος Ν. Χαλκηδόνας Αθανάσιος Καλύβης.

Αναμένουμε την αντίδραση της Διοίκησης του Άρη Βασιλόπουλου σε αυτό το σημαντικό θέμα.

Η καταγγελία γράφει τα εξής:

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΥΒΗΣ

π. Αντιδήμαρχος Ν. Χαλκηδόνας

 

ΠΡΟΣ:      Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας
Υπόψιν:

1) Δημάρχου

2) Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών

3) Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

4) Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) ΥΔΟΜ Δήμου Νέας Φιλαδελφείας – Νέας Χαλκηδόνας

                             2) Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ)

 

Θέμα : «Αφαίρεση εμποδίων από κοινόχρηστους χώρους που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών και ΑμεΑ»

 Κύριοι,

ως δημοτική αρχή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, εντός του έτους 2018 προχωρήσατε στην τοποθέτηση «συστήματος απαγόρευσης διέλευσης και στάθμευσης μοτοποδηλάτων» στην πλατεία Πατριάρχου, και στις τέσσερις πλευρές της, με σκοπό την εξάλειψη του φαινομένου της κατάληψης μέρους των πλευρών της πλατείας από δίκυκλα εις βάρος των πεζών.

Το σύστημα που τοποθετήσατε  αποτελείται από μεταλλικά κολωνάκια και μπάρες.
Όπως με Δελτίο Τύπου ανακοινώσατε πριν την τοποθέτησή τους, τα παραπάνω στοιχεία θα τοποθετούνταν «σε συγκεκριμένα σημεία των πλευρών της πλατείας προκειμένου να διευκολύνεται η διέλευση των ατόμων ΜΕΑ και των ατόμων που συνοδεύουν παιδικά καροτσάκια».

Η τοποθέτηση των παραπάνω αναφερομένων μεταλλικών εμποδίων, πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση της ισχύουσας Νομοθεσίας και συγκεκριμένα τουλάχιστον κατά παράβαση των παρακάτω διατάξεων:

  1. Των διατάξεων του Ν.4067/12 (ΦΕΚ 79 Α’/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» όπως αυτός έχει τροποποιηθεί έως σήμερα και ισχύει και πιο συγκεκριμένα της παραγράφου 6 του άρθρου 26 η οποία προβλέπει ότι:

  «Κατά τη διαμόρφωση ή ανακατασκευή των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών (όπως ιδίως χώρων που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, όπως των πλατειών/ πεζοδρόμων/ πεζοδρομίων/ νησίδων, χώρων πρασίνου/ άλσεων, στάσεων/αποβαθρών κ.λπ.) εφόσον το επιτρέπει η μορφολογία του εδάφους, επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων με οδεύσεις πεζών/ οδεύσεις τυφλών/ κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) χωρίς αναβαθμούς με κλίση μέχρι 5% / προσβάσιμα μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, κατάλληλη τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, όπως στεγάστρων, καθιστικών, στύλων φωτισμού, κάδων απορριμμάτων, σήμανσης κ.λπ., καθώς και να διαμορφώνεται ποσοστό 5% των χώρων στάθμευσης ή τουλάχιστον ένας για χρήση αναπηρικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις Οδηγίες, πρότυπα και κανονισμούς που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1. Σε πεζοδρόμια και σε πεζοδρόμους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους του μη βασικού δικτύου πεζοδρόμων, εφόσον η μορφολογία του εδάφους δεν επιτρέπει τη δυνατότητα δημιουργίας πλήρως προσβάσιμων χώρων κίνησης για άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο, εξασφαλίζεται πάντοτε η προσβασιμότητα για τις λοιπές κατηγορίες χρηστών».

  1. Των Οδηγιών Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους» όπως αυτή ισχύει σήμερα και όπως προβλέπεται να εφαρμόζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 (στην οποία παραπέμπει η προαναφερθείσα παράγραφος 6  του άρθρου 26 του ίδιου ως άνω Νόμου).
  1. Της υπ’ αριθ. 52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621 Β΄/2009) Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», στης οποίας τα άρθρα προβλέπονται (μεταξύ άλλων),

στο άρθρο 2 (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ) ότι:

  • «Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70μ. αποφεύγονται ως μη εξυπηρετούντα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο. Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών ίσο με 2.20μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ»

  στο άρθρο 6 (ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ότι:

  • «Απαγορεύεται η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, στύλων και πάσης φύσεως εμποδίων κάθετα προς την πορεία κίνησης των πεζών»

και

  • «Η χρήση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών κατά μήκος των πεζοδρομίων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π ή κιγκλιδώματος με ύψος 0,80μ και μέγιστο μήκος 1,50μ. με απόσταση μεταξύ τους 1,00μ. και με επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης»,

 

και στο άρθρο 8 (ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ότι:

«Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης όλοι οι φορείς (Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας κ.λπ.) που παρεμβαίνουν με προγράμματα στους κοινόχρηστους χώρους κυκλοφορίας πεζών οφείλουν να εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες από την παρούσα προδιαγραφές»

Η τοποθέτηση των παραπάνω αναφερομένων μεταλλικών εμποδίων, με τον τρόπο και στις θέσεις που αυτή πραγματοποιήθηκε, αντί να «διευκολύνει  τη διέλευση των ΑμεΑ και των ατόμων που συνοδεύουν παιδικά καροτσάκια», δημιούργησε επιπλέον προβλήματα, πρωτίστως στην προσβασιμότητα στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης μας, τόσο των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζομένων ατόμων, όσο και των υπολοίπων πεζών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν της τοποθέτησης των μεταλλικών εμποδίων, προϋπήρχαν και άλλα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με την κακή διαμόρφωση των κεκλιμένων επιπέδων για την σύνδεση υψομετρικών διαφορών μεταξύ κρασπέδων πεζοδρομίων και οδοστρώματος, σε διάφορα σημεία της πλατείας αλλά και άλλων κοινοχρήστων χώρων της πόλης γενικότερα. Αυτά έχουν να κάνουν τόσο με την κακή διαστασιολόγησή τους όσο και με την μη ομαλή συναρμογή των κεκλιμένων επιπέδων των σκαφών με το οδόστρωμα, κατάσταση πού ούτως ή άλλως δυσχέραινε και προ της τοποθέτησης των μεταλλικών εμποδίων την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία και δη ατόμων με αναπηρικά αμαξίδια.

Από την τοποθέτηση των εμποδίων και μετά, σε πλείστα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, σε αναρτήσεις και σχόλια επ’ αυτών, σε σελίδες και ομάδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ασχολούνται με τα τεκταινόμενα στην πόλη μας, πολλοί συμπολίτες μας εξέφρασαν την αντίθεση, διαμαρτυρία έως και αγανάκτησή τους για το εν λόγω μέτρο. Παρόλα αυτά ο Δήμος εκώφευσε στις διαμαρτυρίες τους.

Επειδή πέραν των διαμαρτυριών συμπολιτών μας που αν και ακούστηκαν δεν εισακούστηκαν από τη δημοτική αρχή, υπάρχει κατ’ ουσίαν θέμα νομιμότητας στην υλοποίηση του παραπάνω μέτρου της τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων όπως παραπάνω αναλύθηκε,

κ α λ ώ   τ ο   Δ ή μ ο

  • Να αποξηλώσει όλα τα μεταλλικά στοιχεία (κολωνάκια, μπάρες σχήματος «Π» κ.λ.π.) που κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας τοποθετήθηκαν στην Πλατεία Πατριάρχου και πέριξ αυτής, προκειμένου αρχικά να αποκατασταθεί τουλάχιστον η πρότερη της τοποθέτησής τους δυνατότητα προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζομένων ατόμων, όσο και των υπολοίπων πεζών, τόσο στους χώρους της πλατείας όσο και πέριξ αυτής.

 

  • Να φροντίσει με άλλους νόμιμους τρόπους για την εξασφάλιση της μη ανόδου, διέλευσης και στάθμευσης μοτοσυκλετών στους χώρους της Πλατείας

 

  • Να επιδιορθώσει ή ανακατασκευάσει τις κεκλιμένες επιφάνειες σύνδεσης υψομετρικών διαφορών (ράμπες) μεταξύ κρασπέδων πεζοδρομίων και οδοστρώματος ώστε να καταστούν σύμφωνες με την ισχύουσα Νομοθεσία.

 

  • Να εφαρμόσει όλα τα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας απαιτούμενα, ώστε να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη πρόσβαση και μετακίνηση τόσο των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζομένων ατόμων, όσο και των υπολοίπων πεζών, τόσο στους χώρους της πλατείας όσο και πέριξ αυτής.

 

Εν αναμονή των ενεργειών σας

Με εκτίμηση

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΥΒΗΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s